Сайт на пчелите и пчеларите в България

Най-нужната и полезна информация за пчелите и техните стопани.

МЯРКА 111 “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ”

May 15, 2011 By: pchelite Category: ОПТИМИЗИРАНЕ

Обучение

МЯРКА 111 “ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ”

Условия за кандидатстване в курсовете за обучение и информационните дейности и документи, доказващи обстоятелствата по чл.21 към „Заявление за включване в обучение”

 

Съгласно чл.21 на Наредба 23 от 14.07.2008 г. в обучението чрез курсове и информационни дейности се обучават физически лица, които отговарят на едно от следните условия:

1.Земеделски производител, регистриран по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.);

2.Управител или нает с трудов договор в юридическо лице, което е регистрирано като земеделски производител по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.);

3.Физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи от горския фонд;

4.Управител или нает с трудов договор в юридическо лице, което е

собственик/съсобственик или ползвател на гори и/или земи от горския фонд.

Списък на документите, доказващи обстоятелствата по чл.21към Заявление за включванев обучение

1. В случаите по т.1 (земеделски производител)

1.1. Копие от регистрационна карта по реда на Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.), заверено от ОД „Земеделие и гори”.

2. В случаите по т.2 (управител в юридическо лице, регистрирано като земеделскипроизводител)

2.1. Удостоверение за актуално състояние / актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице.

2.2. Копие от регистрационна карта на юридическото лице по реда на Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.) заверено от ОД „Земеделие и гори”.

3. В случаите по т.2 (нает с трудов договор в юридическо лице, регистрирано като земеделскипроизводител)

3.1.Служебна бележка от юридическото лице, удостоверяваща, че лицето е наето с трудов договор

3.2. Копие от регистрационна карта на юридическото лице по реда на Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (ДВ, бр. 10 от 5.02.1999 г.) заверено от ОД „Земеделие и гори”.

3.3. Удостоверение за актуално състояние / актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице

4. В случаите по т.3 (Физическо лице, което е собственик/съсобственик на гори и/или земи отгорския фонд)

4.1. Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото на собственост или ползване на гора

5. В случаите по т.4 (управител в юридическо лице, което е собственик/съсобственик илиползвател на гори и/или земи от горския фонд

5.1. Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото на собственост или ползване на гора на юридическото лице

5.2. Удостоверение за актуално състояние / актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице

6. В случаите по т.4 (нает с трудов договор в юридическо лице, което е собственик/съсобственикили ползвател на гори и/или земи от горския фонд)

6.1. Служебна бележка от юридическото лице, удостоверяваща, че лицето е наето с трудов договор

6.2. Нотариално заверено копие от документ, удостоверяващ правото на собственост или ползване на гора на юридическото лице

6.3. Удостоверение за актуално състояние / актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на юридическото лице

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Добави коментар:

Трябва да влезете logged in за да публикувате коментар .

?>

Recent Images Plugin developed by YD